სტატისტიკა

საძიებო პარამეტრები:

ამოცანები

ამოცანების ინდიკატორები

აქტივობები

აქტივობების ინდიკატორები

სრულად შესრულებული

მეტწილად შესრულებული

ნაწილობრივ შესრულებული

შეუსრულებელი