• ჩვენ შესახებ
    PAR Tracker წარმოადგენს საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ელექტრონულ პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს პრაქტიკულ ინფორმაციას საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ. ამასთანავე, პლატფორმა უზრუნველყოფს გარე მომხმარებლის ჩართულობას როგორც საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული თემატური მიმართულების/ამოცანის/აქტივობის/ინდიკატორის შეფასების, ისე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე კომენტარების/უკუკავშირის გაზიარების  გზით.
  • ჩვენ შესახებ
    PAR Tracker წარმოადგენს საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ელექტრონულ პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს პრაქტიკულ ინფორმაციას საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ. ამასთანავე, პლატფორმა უზრუნველყოფს გარე მომხმარებლის ჩართულობას როგორც საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული თემატური მიმართულების/ამოცანის/აქტივობის/ინდიკატორის შეფასების, ისე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე კომენტარების/უკუკავშირის გაზიარების  გზით.

საჯარო მმართველობის რეფორმის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

საჯარო მმართველობის მიმართულებით სიღრმისეული რეფორმის განხორციელების მიზნით 2015 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა საქართველოს საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი 2020, რომელიც ექვს მიმართულებას ეხება: პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია, საჯარო სამსახური და ადამიანური რესურსების მართვა, ანგარიშვალდებულება, მომსახურების მიწოდება, საჯარო ფინანსების მართვა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. 

გზამკვლევით დადგენილი მიზნების განხორციელებისთვის საქართველოს მთავრობა ორ წელიწადში ერთხელ ამტკიცებს საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმას. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "PAR-ის მხარდაჭერა სამოქალაქო მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით" ფარგლებში IDFI და GYLA ახორციელებენ საჯარო მმართველობის რეფორმის 2019 - 2020 წლების სამოქმედო გეგმის პოლიტიკის დაგეგმვის, ანგარიშვალდებულების, სახელმწიფო სერვისების მიწოდებისა და საჯარო ფინანსების მართვის მიმართულებების მონიტორინგს. 

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის შედეგები

ამოცანები

ამოცანების ინდიკატორები

აქტივობები

აქტივობების ინდიკატორები

სრულად შესრულებული

მეტწილად შესრულებული

ნაწილობრივ შესრულებული

შეუსრულებელი

იხილე მეტი

ფინანსური მხარდამჭერი:

ფინანსური მხარდამჭერი:

პლატფორმის შემქმნელი:

პარტნიორი: